ABABAB尾

ABABAB尾


💡靚號小貼士: 「自選生天延靚電話號碼」詳盡解答哂你心中嘅問題

我們的優質客戶包括:

機構客戶 順豐速運 機構客戶 佳兆業集團 機構客戶 香港數字資產交易所 機構客戶 Yoov 機構客戶 Snapask 機構客戶 顥森投資學院

靚號買斷價錢
(HK$)▲
讚好
和加入
購物車
即時
購買
聯絡
專員
57434343$4,949
63 070707$16,888
24929292$18,888
90737373$19,000
66535353$28,888
57424242$29,888
59141414$29,888
64141414$29,888
93343434$29,888
52636363$40,000
94343434$47,988
6617 1717$88,000
9872 7272$120,000
61 282828$138,000
66868686$198,000
52282828請查詢
53696969請查詢
54070707請查詢
55151515請查詢
56060606請查詢
56161616請查詢
61252525請查詢
62141414請查詢
62 262626請查詢
62565656請查詢
66080808請查詢
68181818請查詢
68363636請查詢
68808080請查詢
92616161請查詢
96 191919請查詢
96898989請查詢
98787878請查詢
  • 上頁
  • 1
  • 下頁

其他熱門分類

熱門靚號推介

生肖牛

出生年份1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、20211937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021
54137987
$2,272
53628493
$3,949
64495328
$3,149
96445378
$3,149
62598143
$2,727
更多《生肖牛》..

生肖龍

出生年份1940、1952、1964、1976、1988、2000、20121940、1952、1964、1976、1988、2000、2012
98657443
$2,727
55894731
$2,572
95467338
$3,149
92348765
$3,449
46256398
$2,768
更多《生肖龍》..

靚號資訊

最新「超級搜尋」功能,可以更精準更方便揀選心水靚號。

超級搜尋功能

超級搜尋工具,能為你快速地搜尋複雜的心水號碼。只要在不同的位置中,選擇一個或多個心水的字號,便可即時配對最適合靚號,例如在「第二字位置」中選「1、3或8」字, 及在「第六字位置」中選「2或6」字,系統便會選出適合的號碼。沒揀選的位置便不會有限制。

「寄賣」服務 賣家經「優質靚號」張貼同寄賣靚號唔收費架。成功售出靚號, 我地先會收服務費架

「寄賣」服務

除「靚號清單」外, 我地仲有「寄賣」服務架!!

賣家經「優質靚號」張貼同寄賣靚號唔收費架。成功售出靚號, 我地先會收服務費架。