靚號估價遊戲

靚號估價遊戲

💡靚號小貼士: ️ 香港號碼可以由「月費計劃」轉做「非實名儲值咭」,相反方向又得!交易靚號好輕鬆!

齊齊選靚號

0.000

請於30秒內及最多錯誤5次,以高至低的價值,順序選出「優質靚號」發售中的靚號!!

成功勝出遊戲,會提示換取獎品安排!! 本公司保留最終決定權。

靚號推介